‘Ιερά Μητρόπολις Κανάγκας δημιουργήθηκε με τον Πατριαρ-
χικό τόµο τῆς 26ης Νοεµβρίου 2018 κατά τήν Σύνοδο τοῦ
Πατριαρχείου Άλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής. Περιλαμβάνει τίς
επαρχίες Κεντρικό Κασάι, Άνατολικό Κασάι, Κασάι , Λοµάµι καί
Σανκουρού. Εχει τήν έδρα της στη Κανάγκα, ιιρωτεύουσα τοϋ
Κεντρικού Κασάι.

Παραθέτουµε εν συντοµία τό Ιστορικό τῆς ‘Ορθοδόξου ‘Ιεραπο-
στoλης στό Κασάι:

Ό πρώτος’Ιεραπόστολος τοϋ Κογκό, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστο-
µος Παπασαραντόπουλος, έφτασε στήν  Κανάνγκα τό 1972, Τόν βοη-
θούσε η ανεψιά του Όλγα Παπασαράντου, αδελφή νοσηλεύτρια,
Οί πρώτες βαπτίσεις τών ίθαγενών εγιναν από τον ίδιο τόν πατέρα
Χρυσόστοµο στίς 10 Δεκεµβρίου 1972, Μετά τόν Θάνατό του, τόν
διαδέχτηκε Ο Άρκιµανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκις, ό όποίος συ-
νέχισε µέ ζηλo, αυταπάρνηση καί άφοοίωοη τό ιεραποστολικό έργο
µέσα σ’ αυτή τήν άµπελο τοϋ Χριστου, πού άρχισε ό πατήρ Χρυσό-
στοµος. Οί τάφοι πού φυλάσσουν τά τίμια λείψανά τους βρίσκονται
πίσω από τόν Ναό τοϋ Άγίου Άνδρέα στην Κανάγκα .

Στίς ηµέρες µας, στήν Κανάγκα βρίσκεται τό κέντρο τnς
‘Iεραπoστoλής, πού αποτελείται από αδελφές Ιεραποστόλους,
έκπαιδευτικούς καί νοσηλεύτριες, πού άνήκουν σέ Άδελφότητες
άφιερωµένων άδελφών τfιςΈλλάδoς καί τό εργο τον όποιων δέν
χρειάζεται νά αποδειχθεί, όταν βλέπει κανείς τις πολύτιµες
ύπηρεσίες πού προσφέρουν στούς Όρθοδόξους όδελφούς τοϋ Κα-
σάι.
Τό Κέντρο αυτό της ‘Iεραπoστoλης λειτουργεί αποτελεσματικά.

Λειτουργούν σχολεία «Φώς Εθνών», Δημοτικό καί Γυµνάσιο
αρρένων καί θηλέων, των οποίων τά αποτελέσµατα κάθε σχολικό
έτος είναι πολύ ίκανοποιητικά.